- tiên tuyết -

♦ Phiên âm: (jiānxuě).


♦rửa oan; rửa sạch oan khuất. ().


Vừa được xem: 湔雪作客判斷作业作业流程判例作业员佛門初春佛老