- du bạn -

♦ Phiên âm: (yóubàn).


♦bạn đi chơi với nhau; bạn cùng đi dạo chơi. .


Vừa được xem: 游伴互利伴娘扁桃