- du tiên thi -

♦ Phiên âm: (yóuxiānshī).


♦thơ du tiên (thơ ca cổ mượn cảnh tiên để gửi gắm hoài bão của mình.). .


Vừa được xem: 游仙詩常任芒硝政鴻廣é”…<