- cảng loan -

♦ Phiên âm: (gǎngwān).


♦cảng; bến cảng; bến tàu. 便, .


Vừa được xem: 港灣臺灣夜學愴痛