- ôn,uẩn đái khí,khất hậu -

♦ Phiên âm: (wēn dài qìhòu ).


♦Khí hậu ôn đới


Vừa được xem: 温带气候杰作