- thiêm chuyên gia ngõa,ngóa -

♦ Phiên âm: (tiānzhuānjiāwǎ).


.


Vừa được xem: 添磚加瓦萬人空巷