- ứ quán,hoán -

♦ Phiên âm: (yūguàn).


♦tưới phù sa; đất phù sa (tưới bằng nước phù sa làm tăng độ màu cho đất.). , , , .


Vừa được xem: 淤灌朱砂熊狸左降對癥下藥