- lương,lượng phấn -

♦ Phiên âm: (liángfěn).


♦bánh đúc đậu; bánh bột lọc. , , .


Vừa được xem: 涼粉代乳粉粉色