- quyên ai -

♦ Phiên âm: (juānāi).


.


Vừa được xem: 涓埃地圖財經貞觀象限豆味油谷風