- tiêu phí,bỉ -

♦ Phiên âm: (xiāofèi).


♦tiêu phí; chi phí; tiêu dùng. .


Vừa được xem: 消費单级离心泵職業孤掌難鳴課題胚層乏月山雞夾層玻