- tiêu phí,bỉ hợp,cáp,hiệp tác xã -

♦ Phiên âm: (xiāofèihézuòshè).


♦hợp tác xã tiêu thụ. , , .


Vừa được xem: 消費合作社策問