- đồ chi mạt phấn -

♦ Phiên âm: (túzhīmǒfěn).


♦tô son điểm phấn; bôi son trát phấn; tô son trát phấn. , . , .
tô son điểm phấn; bôi son trát phấn; tô son trát phấn. , . , .


Vừa được xem: 涂脂抹粉籠中鳥籠絡鴿