- lãng phí -

♦ Phiên âm: (làngfèi).


, .

(hvtd)♦Hao phí, xa xỉ, không tiết kiệm (tiền của, thời gian, nhân lực...). ◇Ba Kim : Bằng hữu môn tại na lí phấn đấu, ngã khước tại giá lí lãng phí ngã đích quang âm , (Vong mệnh ).


Vừa được xem: 浪費平常拋費寶雞常備秋耕廣播