- đỗng,động tiêu -

♦ Phiên âm: (dòngxiāo).


♦ống tiêu; ống sáo. , .


Vừa được xem: 洞簫董酒董事董事长葛藤葛藟葛布著錄著述著手