- dương phấn -

♦ Phiên âm: (yángfěn).


♦va-ni. .


Vừa được xem: 洋粉板籍果粉一口達成擁護樂舞牙婆