- ba phúc,bức -

♦ Phiên âm: (bōfú).


♦biên độ sóng. , .


Vừa được xem: 波幅狗馬