- pháp chúc,thuộc,chú nam bộ lĩnh địa -

♦ Phiên âm: (fà zhǔ nánbù lǐngdì ).


♦Vùng đất phía nam thuộc Phá


Vừa được xem: 法属南部领地口碑俸祿俳體口拙俳優口占俯仰修边机