- tuyền,toàn nhãn -

♦ Phiên âm: (quányǎn).


♦suối nguồn; nguồn suối. 窿.


Vừa được xem: 泉眼隨即嘔血窮泉舵盤甘泉漢語拼音方案政治指導員