- tuyền,toàn nguyên -

♦ Phiên âm: (quányuán).


.


Vừa được xem: 泉源隨后索子侵占情隨事遷打零正風追隨