- tuyền,toàn thủy -

♦ Phiên âm: (quánshuǐ).


♦nước suối. .


Vừa được xem: 泉水隨喜逶隨撒酒瘋為富不仁隨口言出法隨