- tuyền,toàn hạ,há -

♦ Phiên âm: (quánxià).


♦dưới suối vàng. , . [].


Vừa được xem: 泉下雞犬不寧足智多谋貯備截然