- du điền bạn sanh,sinh khí,khất -

♦ Phiên âm: (yóutiánbànshēngqì).


♦khí đốt (trong dầu mỏ). , , . . .


Vừa được xem: 油田伴生气身孕變革