- du tính phát -

♦ Phiên âm: (yóuxìng fā ).


♦Tóc nhờn


Vừa được xem: 油性发三索锦蛇布達佩斯仔鴨猛士鼎足之勢