- phí,phất tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (fèiquán).


♦suối nước nóng. 80oC.


Vừa được xem: 沸泉豐裕護養詡詡裂掉蟄伏蕎麥蒸锅蒲扇茶飯