- quyết sách -

♦ Phiên âm: (juécè).


.


Vừa được xem: 決策鏟平