- giang mễ -

♦ Phiên âm: (jiāngmǐ).


♦gạo nếp. .


Vừa được xem: 江米禁口神經衰弱神經細胞興隆神經系統神經痛至少神經病