- giang mễ tửu -

♦ Phiên âm: (jiāngmǐjiǔ).


♦rượu nếp. , . .


Vừa được xem: 江米酒悠久波形恭請恩波波幅恩家步行恩典聊且