- CẦU ĐỒNG TỒN DỊ -

♦ Phiên âm: (qiútóngcúnyì).


♦cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng (muốn hợp lực, đoàn kết mọi người, cần tìm điểm thống nhất quyền lợi giữa họ mà gác lại những ý kiến hoặc quyền lợi mâu thuẫn nhau của họ). , .


Vừa được xem: 求同存異數量蓬頭垢面康樂茴香莫衷一是