- toan -

♦ Phiên âm: (qīngqīngsuān).


♦a-xít xi-a-nô-gien. , HCN, , , . , .


Vừa được xem: 氫氰酸