- dân,miên hàng -

♦ Phiên âm: (mínháng).


♦hàng không dân dụng. .


Vừa được xem: 民航航天飛機品检验收鵪鶉里程表軟骨頭圖畫文字請降