- dân,miên sự quyền lợi -

♦ Phiên âm: (mínshìquánlì).


♦quyền dân sự; quyền công dân; quyền tự do cá nhân. .


Vừa được xem: 民事權利滿腔威儀漫游涼爽