- dân,miên bất,phầu,phủ,phi,phu liêu sanh,sinh -

♦ Phiên âm: (mínbùliáoshēng).


, , .


Vừa được xem: 民不聊生芝麻官金針