- hào vô,mô nhị trí -

♦ Phiên âm: (háowúèrzhì).


♦giống như đúc; hoàn toàn giống nhau; giống hệt. ;.


Vừa được xem: 毫無二致整枝暌離短亭