殿 - điện thí -

♦ Phiên âm: (diànshì).


♦thi đình (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì). , 殿, .


Vừa được xem: 殿試左岸左宜右有