- sát kê thủ noãn -

♦ Phiên âm: (shājīqǔluǎn).


♦mổ gà lấy trứng; mổ trâu lấy bốn lạng thịt (chỉ thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài). .

(hvtd)♦Giết gà lấy trứng. Tỉ dụ tham lợi nhỏ trước mắt mà làm hại tới lợi ích lâu dài. ◇Diêu Tuyết Ngân : Thỉnh hoàng thượng vật tái kiệt trạch nhi ngư, sát kê thủ noãn, vị tiểu dân lưu nhất tuyến sanh cơ , , (Lí Tự Thành , Đệ nhị quyển đệ tam nhị chương).


Vừa được xem: 殺雞取卵贓款紅票別業鳴鑼開道澄凈鄙夫蔭蔽