- quy,quý tổng -

♦ Phiên âm: (guīzǒng).


, !


Vừa được xem: 歸總侵占