- tuế thủ,thú -

♦ Phiên âm: (suìshǒu).


♦đầu năm; tháng giêng. , .


Vừa được xem: 歲首敘功窗簾