- chánh truyện -

♦ Phiên âm: (zhèng,zhēng chuán,zhuàn ).


(hvtd)♦Bổn truyện, truyện gốc. ◎Như: A Q chánh truyện .
♦Sự việc chủ yếu xảy ra, chính đề.


Vừa được xem: 正傳中學窮則變,