- chỉ thống -

♦ Phiên âm: (zhǐ tòng ).


(hvtd)♦Làm cho hết đau nhức. ◎Như: chỉ thống liệu thương .


Vừa được xem: 止痛第二國際了解