- khiếm tư -

♦ Phiên âm: (qiànzī).


♦thiếu tiền cước; dán thiếu tem (gửi quà qua bưu điện chưa đủ tem). . , , 退.


Vừa được xem: 欠資狗馬之心清波县狗馬救世大約狗屠五洲狂飆