- kiểm tra -

♦ Phiên âm: (jiǎnchá).


.

(hvtd)♦Kiểm soát, tra xét. ◎Như: kiểm tra hành lí .


Vừa được xem: 檢查