- quất cam -

♦ Phiên âm: (júgān).


♦cây quýt. .


Vừa được xem: 橘柑乳柑躑躅蜜柑躍進广