- phiền,phàn lung,lộng -

♦ Phiên âm: (fánlóng).


♦lồng chim; lồng; sự trói buộc; sự ràng buộc. . .


Vừa được xem: 樊籠牢籠尾蚴