- thương,sanh pháp -

♦ Phiên âm: (qiāngfǎ).


, .


Vừa được xem: 槍法砂仁族譜大恩維多利亞煙消云散海关成品建立土地革命战争麻藥