- huyên đầu chủng,chúng loại -

♦ Phiên âm: (xuàn tóu zhǒng lèi ).


♦chủng loại form


Vừa được xem: 楦头种类幾維鳥暴虎憑河