- sở thanh -

♦ Phiên âm: (chǔshēng).


♦khẩu âm Sở. .


Vừa được xem: 楚聲懸崖議員鼻竇炎