- sở sở -

♦ Phiên âm: (chǔchǔ).


.


Vừa được xem: 楚楚培育潮呼呼主名寶筏夷猶