- sở sở khả,khắc liên,lân -

♦ Phiên âm: (chǔchǔkělián).


♦điềm đạm đáng yêu. . .


Vừa được xem: 楚楚可憐須要震動雎鳩鎖鑰鉛粉采取鄉曲