- sở sở bất,phầu,phủ,phi,phu phàm -

♦ Phiên âm: (chǔchǔbùfán).


♦dáng vẻ thoát tục; bề ngoài thanh thoát. .


Vừa được xem: 楚楚不凡引柴估计损失筆戰圣路易斯閉關鎖國阿爾法射線联合采煤机