- sở thiên -

♦ Phiên âm: (chǔtiān).


♦Sở Thiên (ngày xưa nước Sở ở vùng giữa và hạ lưu sông Trường Giang ngày nay, thuộc phương nam vì thế chỉ bầu trời phương nam là Sở Thiên). , , .


Vừa được xem: 楚天清楚議會楚聲懸崖